Vnitřní řád školní družiny

I. Poslání školní družiny

Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků v souladu s principy waldorfské pedagogiky aplikované ve waldorfském vzdělávacím systému. Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti, učí děti ušlechtilé zábavě, plnohodnotnému a kreativnímu trávení volného času a pomáhá uspokojovat a rozvíjet jejich kulturní potřeby a rozmanité zájmy.
Vedle výchovné činnosti plní školní družina i funkci sociální, pomáhá rozvíjet a upevňovat vazby a vztahy mezi žáky uvnitř třídy a vzájemně mezi třídami. Věnuje se prevenci sociálně patologických jevů (šikana, extremismus, závislost, násilí, kriminalita, vandalismus, gamblerství, záškoláctví).

II. Prostředí školní družiny

ŠD využívá pro svou činnost vlastní prostory. ŠD je součástí školy. Tvoří ji 4 samostatné místnosti – oddělení ŠD a kabinet. Oddělení svým vybavením a uspořádáním odpovídají potřebám dětí mladšího školního věku. Umožňují příležitost k odpočinku, samostatné intelektuální aktivitě i k různým zájmovým činnostem. Do vybavení školní družiny patří stolní hry, stavebnice, sportovní náčiní, hračky, dětské časopisy, jednoduché hudební nástroje, CD přehrávač.

III. Organizace školní družiny

III.I Základ tvoří oddělení, která jsou sestavována s ohledem na proměnlivost odchodu žáků a jejich věk. Naplňují se do počtu 30 žáků denně přítomných. Do ŠD se přihlašují žáci zpravidla k pravidelné docházce. Školní družina je přednostně určena pro žáky prvního stupně základních škol.

III.II Oddělení školní družiny se spojují v případě, že se jedná o společné akce (vycházky, soutěže, kulturní akce). Činnosti oddělení se prolínají a děti se mohou účastnit aktivit i v ostatních odděleních. Těchto činností se mohou účastnit pouze s vědomím své paní vychovatelky.

III.III Do školní družiny mohou být dočasně umisťováni žáci, kteří do ní nejsou přihlášeni, např. při dělených hodinách, v době kdy je z různých důvodů cíleně či neplánovaně přerušena výuka. Nesmí však být překročen nejvýše přípustný počet žáků v oddělení.

III.IV Školní družina může v rámci své běžné činnosti v průběhu stanovené provozní doby ŠD zřizovat zájmové kroužky. Činnost v těchto kroužcích pro žáky nezapsané k docházce do ŠD může být poskytována za úplatu. V případě, že žák navštěvuje kroužek ŠD, přebírá za něj zodpovědnost po tuto dobu vychovatelka, která kroužek vede.

III.V Při postupných odchodech žáků domů, je možné spojit činnost oddělení v době, kdy počet žáků v takto spojených odděleních je max. 30 žáků.

III.VI Doba pobytu žáka ve školní družině se řídí údaji na zápisním lístku. Za žáka, který byl ve škole a do školní družiny se svévolně nedostavil, vychovatelka neodpovídá. Jakmile tuto skutečnost zjistí, telefonicky upozorní rodiče.

III.VII Rodiče a další návštěvníci vstupují do oddělení ŠD pouze se souhlasem vychovatelky.

III.VIII Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činností stanovuje na návrh vedoucí vychovatelky ŠD ředitel školy.

III.IX Při jednorázových akcích školy (třídní schůzky, slavnosti, společné projekty, apd.) může být na základě žádosti rodičů provoz ŠD prodloužen.

IV. Podmínky přihlašovaní a odhlašování žáků

Zákonní zástupci žáka přihlášeného k docházce do ŠD sdělí rozsah docházky a způsob odchodu žáka z družiny. Tyto údaje jsou zaznamenány v zápisním lístku. Případné odhlášení žáka ze ŠD provádí rodiče formou písemné žádosti. Nepřítomnost žáka v družině omluví rodiče osobně nebo telefonicky. Změny odchodu dítěte z družiny v jinou dobu, než jak je uvedeno v zápisním lístku, sdělí rodiče vždy písemně, žáka nelze uvolnit ústní dohodou nebo telefonicky.

V. Provoz školní družiny v době prázdnin a volna

V době řádných prázdnin a v době mimořádných prázdnin a mimořádného volna v průběhu školního roku je zajišťován provoz školní družiny podle zájmu a potřeb rodičů. Před každými prázdninami rozdají s dostatečným předstihem vychovatelky ŠD všem žákům navštěvujícím ŠD informace o tom, za jakých podmínek (případně s jakým omezením) bude probíhat provoz školní družiny. Rodiče na toto období přihlašují děti písemně. Pokud je zajištěn provoz školní jídelny, rodiče jsou informováni o platbě.

VI. Postup vychovatelky při nevyzvednutí žáka

V případě, že si rodiče nevyzvednou dítě do skončení provozu školní družiny, to je do 17.00 hod a více jak 15 min. po provozní době ŠD a zákonného zástupce nelze vyrozumět telefonicky, vychovatelka předá dítě policistům příslušného oddělení Policie ČR. Kontaktní telefonní číslo: 596 911 333, 974 725 731.

VII. Pravidla styku se zákonnými zástupci

Vychovatelky se s rodiči setkávají při předávání dětí, kde mohou získat informace o veškeré problematice, která se týká ŠD, popř. si rodiče mohou domluvit individuální schůzku.

VIII. Činnosti školní družiny

Odpočinkové činnosti – mají odstranit únavu. Tuto funkci plní klidové hry, četba či poslechové činnosti. Zařazují se dle potřeby kdykoliv během dne. Jejich organizace a náplň tvoří psychohygienické poslání a proto je jejich zařazení do denního režimu pro děti velmi důležité.
Rekreační činnosti – slouží k regeneraci sil. Převažuje v nich aktivní odpočinek s náročnějšími pohybovými prvky, spontánní činnosti a hry.
Zájmové činnosti – rozvíjejí osobnost žáka, umožňují seberealizaci, rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jsou zařazena jako kolektivní nebo individuální činnost, organizovaná nebo spontánní aktivita. Jedná se o činnosti výtvarné, pracovní, rukodělné, hudební, literární, dramatické, společenskovědní, vědomostní, sportovní, pohybové hry, soutěže apod.
Další činnosti – společné akce, slavnosti (pomoc družiny při organizaci, přípravě i realizaci slavností)

IX. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

Za bezpečnost žáků ve školní družině odpovídá vychovatelka. Žáci jsou opakovaně poučováni o bezpečném chování při všech činnostech a aktivitách školní družiny. Při ranním provozu vychovatelka odvádí žáky z družiny do školy. Po ukončení vyučování přivede žáky podle rozvrhu hodin do školní družiny vychovatelka nebo vyučující, který odpovídá za jejich bezpečnost a zdraví až do doby jejich předání vychovatelce. Žáci, kteří odcházejí ze školní družiny domů nebo do zájmových útvarů jsou poučeni o bezpečném chování.

X. Zajištění pitného režimu

Vychovatelky zajišťují dodržování pitného režimu. Pro žáky je připravena voda a čaj.

XI. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců

Žák má právo:
– na zájmové vzdělávání
– kultivovaně vyjádřit svůj názor
– na poradenskou činnost
Žák má povinnost:
– řádně docházet do školského zařízení
– dodržovat řád školy a dohodnutá pravidla
– plnit pokyny pedagogických pracovníků
Zákonný zástupce má povinnost:
– zajistit, aby žák řádně docházel do školského zařízení
– dostavit se na vyzvání ředitele školy
– informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, která má vliv na vzdělávání
– oznámit údaje a změny, které mají vliv na bezpečnost dítěte
Zákonný zástupce má právo:
– informovat se na chování svého dítěte
– vznášet připomínky k práci vychovatelek nebo organizaci ŠD u vedoucí vychovatelky nebo u ředitele školy

XII. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

Školní družina se pravidelně podílí na akcích organizovaných školou a akcích speciálně připravovaných pro děti školní družiny. Úzce spolupracuje s rodiči dětí.

XIII. Dokumentace školní družiny

V družině se vede tato dokumentace:

Rámcově vzdělávací program pro ŠD
Přehled výchovně vzdělávací práce
Docházkový sešit pro ranní družinu
Měsíční plány činností
Zápisní lístky

© Copyright 2009 - 2019 | Základní škola a waldorfská základní škola, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace | Prohlášení o přístupnosti (PDF) | správa webu