Ročníková práce

Člověk se musí seznámit se smyslem moderního technického věku. Ve škole, ne v továrně. K tomu ale musí být vytvořen protipól v estetické výchově. Dojmy krásy samy spojují člověka s jeho dětstvím a přes ně s věčností. Jsou tím, čeho je třeba, abychom získali odvahu vykročit za hranice poznání a dát víře prožitý obsah. 

Rudolf Steiner

Proč?

Obecně pedagogický cíl spočívá v tom, aby mladý člověk zakusil vlastní schopnost pracovat, osvojil si a prožil vlastní plánování a organizaci rozsáhlejší a dlouhodobější práce. V naší škole svou ročníkovou práci vytvářejí žáci osmé (deváté) třídy.

Téma?

Téma si žáci volí po dohodě s učitelem, který je za třídu zodpovědný, popřípadě s odbornými vyučujícími. Ročníková práce může sestávat z písemné, ústní a prakticky-umělecké části. Má co nejvíce spojovat intelektuální, umělecké a praktické práce.

Témata mohou být volena z oblasti jednoho odborného předmětu, popřípadě i průřezově skrze několik předmětů. Žák samostatným bádáním dává individuální podobu rozmanitosti toho, čemu se během výuky naučil, a zčásti i novým obsahům, s nimiž se sám seznámil. Vlastní badatelská práce formou exaktního vnímání a pozorování, dotazů, pokusů a rozhovorů atd. tvoří základnu, kterou je třeba doplnit studiem literatury a vyhledáváním a používáním dalších informačních zdrojů. Od žáka se očekává, že rozezná stěžejní body tématu, rozpozná příčiny a souvislosti a nalezne způsoby řešení pro otázky, které zformuloval. Formálně může být práce dovedena až k hranici vědeckých nároků (citace, prameny…); metodicky spočívá těžiště v konfrontaci s tématem založené na vlastní zkušenosti a samostatném usuzování.

Zkušenost vlastních zájmů a schopností v závěru školní docházky umožňuje dozrávání sebedůvěry a sebepoznání, přispívá k formování osobnosti a může nabídnout první výhled na další životní cestu.

RICHTER, Tobias (ed.). Vzdělávací plán pro 1. až 12. ročník waldorfské školy

Jak na to?

Nejprve je třeba zvolit si vhodné téma. Po diskusi s třídním vyučujícím si následně vyberete garanta, který Vám bude nápomocen při zpracování zvoleného tématu. Garant bude Vaší oporou a můžete si za ním chodit pro rady, popřípadě využijete emailovou komunikaci. Rozhodně za Vás však práci neudělá a ani nebude hlídat závazné termíny pro vypracování a odevzdání práce. To je pouze na Vás.

Máte-li vybrané téma i přiděleného garanta z řad pedagogického sboru naší školy, stačí už jen vyplnit přihlášku k ročníkové práci, kterou naleznete v dokumentech. Po jejím odevzdání třídnímu vyučujícímu se již můžete se zaujetím pustit do práce. Následující odkazy Vám mohou při práci pomoci.

Tvorba prezentace

© Copyright 2009 - 2020 | Základní škola a waldorfská základní škola, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace | Prohlášení o přístupnosti (PDF) | správa webu