Metodik prevence

Mgr. Michaela Lamaczová

E-mail: michaela.lamaczova@ waldorfporuba.cz
Kde mě najdete: 2. patro WZŠ
Kdy mě zastihnete: kdykoliv po předchozí telefonické či e-mailové domluvě

Standardní činnosti školního metodika prevence jsou vymezeny právním předpisem – vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Co dělá školní metodik prevence?

  • tvorba a realizace minimálního preventivního programu – sledování rizik vzniku a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení
  • realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a dalších sociálně patologických jevů
  • spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.
  • poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů
  • koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory,
  • spolupráce při vyhledávání a zajišťování besed, přednášek a aktivit pro třídní kolektivy, např. Renarkon, Policie ČR, Městská policie, Centrum pro rodinu a sociální péči z.s., PPP a SPC Ostrava
  • koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků
  • poskytování informačních a metodických materiálů
  • aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence
  • vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.
© Copyright 2009 - 2020 | Základní škola a waldorfská základní škola, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace | Prohlášení o přístupnosti (PDF) | správa webu